plus

●  Ogólne warunki współpracy handlowej dla klientów

Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w Connect Polska.

Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami ustnie, telefonicznie lub pisemnie umowy kupna-sprzedaży i przy odbiorze towaru traktowane są jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych.

●  Cennik

Connect Polska sprzedaje towar nabywcy po cenach uzgodnionych indywidualnie. Polityka rabatowa uzależniona od miesięcznych obrotów handlowych (nie dotyczy sklepu internetowego Konektory.pl oraz aukcji Allegro, posiadających odrębne regulaminy)

●  Zamówienia

Zamówienia powinny być złożone wyłącznie w formie pisemnej tj. faxem lub e-mailem (dla stałych klientów telefonicznie), opatrzone pieczątkom firmową i czytelnym podpisem osób do tego upoważnionych, oraz zawierać :

• dokładną nazwę zamawiającego
• adres i telefon kontaktowy
• asortyment (określony odpowiednimi referencjami towaru)
• ilość towaru
• jednostkę miary
• termin realizacji
• miejsce i adres dostawy

Ponadto w zamówieniu powinna być określona forma dostawy (transportem własnym lub organizowanym przez Connect Polska).
Za błędy w zamówieniach Connect Polska nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku składania zamówienia po raz pierwszy, a formą płatności jest przelew niezbędne jest:

• zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub wypis z rejestru handlowego
• zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz decyzja nadania numeru NIP (celem zabezpieczenia transakcji).

●  Transport i dostawy

Connect Polska zapewnia bezpłatny transport na terenie miasta Krosna (38-400).

Do każdej wysyłki doliczamy koszt kuriera UPS - 13,42 zł netto

Termin realizacji dostaw materiałów dostępnych w magazynie Connect Polska wynosi 1-2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia.

●  Płatności

Przyznanie klientowi prawa do zakupów z wydłużonym terminem płatności jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań określonych procedurami. Informacji w tym zakresie udziela właściciel Connect Polska lub osoby kompetentne.
Zapłata za dostarczone towary następuje w terminie ustalonym na fakturze Connect Polska.
Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy.

W przypadku nieterminowego uregulowania płatności Connect Polska naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Connect Polska zastrzega sobie prawo wstrzymania dalszych dostaw w przypadku przekroczenia terminu płatności. Kupujący zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z sądowym lub pozasądowym dochodzeniem roszczeń, łącznie z kosztami usług biura windykacji.

●  Reklamacje

W zakresie reklamacji dotyczących jakości materiału stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Reklamacje rozpatrywane będą przy udziale przedstawiciela kontroli jakości Connect Polska. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.

●  Zastrzeżenie własności

Dostarczone komponenty pozostają własnością firmy Connect Polska do momentu całkowitego uregulowania płatności. W przypadku, gdy dostarczony materiał został sprzedany dalej lub wykorzystany, klient nieodwołalnie zaoferuje nam cesję należności przysługujących mu z tytułu sprzedaży bądź? wykorzystania materiału. Cesja nabiera ważności w momencie akceptacji jej przez Connect Polska.

   Kontakt do nas

Connect Polska
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 38


  (48) 13306 1111
 
  (48) 13306 1082


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.